اطلاعات مالک وبسایت

تعریف مالک سایت: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که در قرارداد طراحی سایت به عنوان طرف اول قید میگردد. قابل ذکر است هنگام ثبت دامنه سایت، از مشخصات مالک سایت استفاده می‌شود